Large Font Normal Small fonts
Editorial Board
Chief Editor
Jian-an Wang, Hangzhou

Deputy Chief Editors 
Steven M. Dubinett, Los Angeles

Wei-lin Wang, Hangzhou

Zhao-ming Ye, Hangzhou

Deputy Managing Editor  
Ju-fang Shao, Hangzhou
Advisers
De-nian Ba, Hangzhou
Shu-min Duan, Hangzhou
Guan-yu Jiang, Hangzhou
Zhi-yong Sheng, Beijing
Jian-min Si, Hangzhou
Zheng-guo Wang, Chongqing
Shu-sen Zheng, Hangzhou
Deputy Directors 
Yue-feng Ma, Hangzhou 
Feng Xiao, Baltimore


       

Assistant to the Editor
Hui-yun Shen, Hangzhou  

 

Assistant Editor
Xiao-jun He, Hangzhou
Si-long Zhang, Hangzhou

Xin-tian Zheng, Hangzhou

 

International Editorial Board

 

 

1 2
About us | Contact us | Sitemap | Feedback | Copyright and Disclaimer
Copyright © 2010-2019www.wjem.com.cn All rights reserved.
Zhejiang ICP Number: 13029887-3